Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k nástupu do školy I

13. 5. 2020

Základní informace pro rodiče žáků prvního stupně ZŠ

k organizaci a vzdělávání od 25. května 2020

 1. Těšíme se na všechny děti, které přijdou do školních lavic. Docházka je dobrovolná.

 2. Skupina má maximálně 15 žáků a je neměnná.

 3. Skupiny budou sestaveny podle počtu přihlášených žáků. Mohou být tvořeny i mezitřídní skupiny. Třídní učitelé se ve skupinách budou střídat.

 4. Kritérium pro vytvoření skupin je počet žáků, který obdržíme na základě vyjádření zájmu rodičů prostřednictvím dotazníku na e-mail třídním učitelům nebo přes informační kanál KOMENS. Ukončení přihlašování žáků do školy je v neděli 17. 5. 2020 do 16:00. Pozdější přihlášení není možné. Děkujeme za pochopení.

 5. Časový harmonogram nástupu tříd do školy bude upřesněn třídním učitelem pro každou třídu, v čase od 7:40 do 8:00.

Žáci budou čekat na vyhrazeném místě v daný čas před školou. Z vyhrazeného místa odvedou pedagogičtí pracovníci žáky do tříd. Všechny upřesňující pokyny a plánek vyhrazených míst bude zaslán třídním učitelem a zveřejněn na webu školy.

Provozní doba školy je od 7:40 do 16:00 hodin.

Do šaten je žákům vstup zakázán. Žáci si mohou odložit věci ve třídě.

 1. Přihlášené žáky omlouvají rodiče třídním učitelům písemně.

 2. Rodiče musí před 1. vstupem žáka do školy podepsat čestné prohlášení, které přinese žák 25. 5. 2020 do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout na sekretariátě školy v úřední dny, pondělí a středa od 8 do 13 hodin.

 3. Každý učitel si vytváří svůj rozvrh. Žáci budou s rozvrhem seznámeni prostřednictvím třídních učitelů.

 4. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Do sáčku bude ukládat roušku i při obědě.

 5. Hygienická opatření vycházejí z pokynů MŠMT.

 6. Školní stravování

 • Ke stravování se přihlašuje každý sám přes internet, příp. telefonicky u paní Hálové - tel. Č. 582 301 422.

 • Obědy budou vydávány v čase od 11:30 do 13:15, podle rozpisu skupin s ohledem na ŠD.

 • Bude se vařit pouze pro přihlášené žáky a to jen jedno jídlo.

 • Jídlo bude vydávat personál včetně táců, příborů a pití.

 • Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.

 • Mezi jednotlivými školními skupinami budou zajištěny rozestupy.

 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla.

 • V žádném případě nebude umožněno vydávání obědů do jídlonosičů.

 • Případné odhlášky budete moci řešit na www.strava, jak jste byli zvyklí.

 1. Školní družina

 • Ranní družina není.

 • Po ukončení výuky převezmou skupiny vychovatelky ŠD. Skupina s vychovatelkou zůstává ve třídě, kde probíhala výuka. V případě příznivého počasí budou oddělené skupiny trávit čas venku, na školním hřišti a na školním dvoře.

 • Podle časového rozpisu půjde skupina s vychovatelkou na oběd.

 • Z důvodu mimořádných provozních podmínek, doporučených MŠMT je zákaz vstupu do budovy doprovázejícím osobám. Budou přesně dány časy odchodu dětí z ŠD. Zákonní zástupci budou čekat před vstupem do budovy. Po opuštění budovy přebírají zákonní zástupci plnou zodpovědnost za dítě. Vychovatelka dovede děti ke vstupu - východu do školy.

 • Pravidelné odchody dětí z družiny budou pouze v časech: 13:30 nebo 15:00 nebo 16:00 hodin (vybraný čas zatrhne rodič v dotazníku).


 


 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

  


 


 


 


 

 

 

Dotazník pro zákonné zástupce

Žádáme zákonné zástupce, aby závazně vyjádřili zájem o docházku svého dítěte do školy od 25. 5. 2020, a to nejpozději do neděle 17. 5. 2020 do 16:00. Po tomto datu nebude možná změna. Vyplněný dotazník odešlete svému třídnímu učiteli.

 

Příjmení, jméno dítěte, třída: ……………………………………………………………………………………………………..

 1. Výuka v dopoledních hodinách: ANO NE

 2. Oběd ve školní jídelně: ANO NE

 3. Školní družina: ANO NE

 4. Pravidelný odchod ze školní družiny ve vybraném čase:

13:30 nebo 15:00 nebo 16:00

 

V Prostějově dne 13. 5. 2020

RNDr. Ing. Rostislav Halaš

ředitel školy